Kolejne z cyklu: „rozwiewamy wątpliwości” 

Kochani,
Uważamy, że jest to potrzebny temat, ponieważ czasami wokół niego istnieje mnóstwo nieścisłości…

RATOWNIKIEM MEDYCZNYM nazywamy osobę, która ukończyła STUDIA WYŻSZE w stopniu naukowym LICENCJAT na kierunku ratownictwo medyczne. Głównym zadaniem ratownika medycznego jest samodzielne lub pod nadzorem lekarza udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych. Reguluje to Ustawa z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Każdy Ratownik Medyczny zobowiązany jest do ciągłego doskonalenia zawodowego.
EDIT: Bądź osoba, która rozpoczęła kształcenie 2 letnie w studium policealnym o profilu ratownictwo medyczne przed 1 marca 2013 roku.

RATOWNIKIEM nazywamy osobę, która ukończyła KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY i zdała państwowy egzamin przed komisją. W związku z powyższym Ratownik nie posiada tak szerokich uprawnień jak Ratownik Medyczny, jednakże uczestniczy w działaniach ratowniczych wykonując kwalifikowaną pierwszą pomoc. To zadań tych należy m.in. resuscytacja krążeniowo – oddechowa, zaopatrywanie urazów etc. RATOWNIK nie ma uprawnień do podawania leków! Dokładny zakres obowiązków RATOWNIKA KPP zawarty jest w Art. 14 Ustawy o PRM.
Uprawnienia RATOWNIKA wymagane są od osób zatrudnionych w jednostkach ratowniczych, tj. Policja, Państwowa Straż Pożarna, GOPR, WOPR i innych służbach ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Kurs recertyfikowany jest co 3 lata.

Warto też wspomnieć o tym, że aktualnie bardzo często spotykamy się ze współpracą ratowników medycznych z ratownikami. Jest ona bardzo doceniana i potrzebna tymbardziej w aktualnym czasie. Ale warto pamiętać aby nie przekraczać swoich uprawnień zawartych w ustawie!
Każdy RATOWNIK musi pamiętać o prawidłowym oznaczeniu swojego ubioru odpowiednimi dla jego uprawnień emblematami.

W swoim składzie posiadamy także Ratowników, którzy sprawują opiekę na zabezpieczeniach medycznych pod czujnym okiem doświadczonych medyków! Za co szczególnie dziękujemy!

PL-ENG-DE